top of page

مشاوره برای مهاجران

Pic1.jpg

حس تعلق                                                                

اولین چالش برای یک مهاجر ، جدا افتادگی فرهنگی و قطع پیوندهای عاطفی  با کشور و خویشاوندان است. این به خودی خود می تواند بسیاری از  مشکلات  و ناکارامدی های احساسی و روانشناختی را ایجاد کند.                                     

در بسیاری از موارد  افراد به تنهایی قادر به حل اینگونه  مشکلات پیچیده نیستند و در کشف مسایل و یافتن راه حل ها نیاز به کمک متخصصین دارند.                        

محیط جدید و مکانیسم های سازگاری 

این محیط جدید همراه با سبک زندگی جدید ومسایل  مرتبط با  آن ، مشکلات اقصادی و تحصیلی خود میتواند به وزن بسیاری از دیگر مشکلات مهاجرت بیفزاید. عوامل فرهنگی و نژادی از موارد تأثیر گزار بر آن هستند که در طول درمان یک یک بدانها خواهیم پرداخت.     

ساختار جدید خانواده

در کنار آنچه در بالا مورد بحث قرار گرفت و بسیاری از عوامل دیگر فردی و اجتماعی  که در جلسه مشاوره میتوان  یه بحث در   مورد آن پرداخت؛ ممکن است یک تغییر در ساختار خانواده و ساختار روابط با افراد دیگر در خانواده اتفاق بیفتد ، این یک  امر

 طبیعی است که میتواند هر خانواده را با چالش های جدیدی روبرو سازد.

عوامل استرس زا و فاکتورهای فردی و اجتماعی بسیاری وجود دارد که شما را به مسایل گذشته و آسیب های الگوهای تربیتی    و احساسی و دیگر باورهایتان وصل میکند. ، که باید در جلسات درمانی به تفصیل مورد بحث قرار  گیرند.

...قبل از آنکه دیر شود آغاز کنید

bottom of page