top of page

روابط و مشاوره ازدواج

In Love

   آیا

عشق خود را نسبت به شریک زندگی خود از دست داده اید و یا نگران  از دست دادن او هستید؟

    شریک زندگی خود بیش از حد چک می کنید؟ 

همان الگوی  یکسان نادرست را در هر رابطه تکرار میکنید؟ 

 ترسهایتان را به روابط جدیدتان منتقل میکنید؟ 

 هر بار رابطه را تخریب میکنید؟ یا از تخریب آن می ترسید؟   

 به دنبال عشق می گردید اما هرگز آن را پیدا نمی کنید؟   

میترسید علاقه خود را به او از دست بدهید و یا برعکس؟ 

به ورود به یک رابطه موازی فکر میکنید؟ 

 یکی از کسانی  هستید که چندین رابطه موازی داشته است               

 و حالا نمیتوانید با یک نفر در ارتباط باشید؟ 

                                                     

 

 

اگر پاسخ شما به هر یک از این سؤالهای بالا مثبت است ، می توانید با یکی از کارشناسان ما ملاقات کنید تا در مورد موضوعات مهم مطرح شده صحبت کرده و قبل از اینکه خیلی

دیر شود از درمانگر و مشاور خود کمک بگیرید 

"رابطه اساسی ترین جنبهٔ زندگی ماست ، بدون آن روح ما می میرد! ما باید دوست داشته باشیم و دوست داشته شویم"

   یلدا شریف

bottom of page